Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

a) Współadministratorami danych osobowych jest „WYSPA” Patrycja Zielińska, Piotr Zieliński Spółka Cywilna, 98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 23
Dane kontaktowe: tel. 509 599 420 e-mail: info@wyspa-centrum.pl

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nie powołano.

c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji elektronicznej (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).

d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.

e) dane osobowe są przekazywane innemu podmiotowi tj.: prowadzenia obsługi informatycznej, oraz mogą być przekazywane partnerom świadczącym usługi techniczne, doradcze, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).

g) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

h) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i) podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji elektronicznej i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera.

Fundacja