REGULAMIN ZAKUPU SZKOLEŃ i WARSZTATÓW

§ 1

Informacje wstępne, przedmiot Umowy dane kontaktowe Sprzedawcy

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu szkoleń i warsztatów prowadzonych online bądź stacjonarnie w siedzibie firmy poprzez stronę internetową www.wyspa-centrum.pl Na mocy zawartej umowy Kupujący uzyskuje dostęp do Szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej. Poprzez dostęp do Szkolenia rozumie się utworzenie Konta umożliwiającego odbycie Szkolenia na Platformie Szkoleniowej dla Kupującego.

2. Oferta sprzedaży szkoleń online i stacjonarnie poprzez stronę internetową www.wyspa-centrum.pl kierowana jest zarówno do Konsumentów jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

3. Dokonanie Rejestracji i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

§ 2

Definicje

1.Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.

2.Organizator Szkolenia oraz organizator Warsztatów – „WYSPA” Patrycja Zielińska, Piotr Zieliński Spółka Cywilna, adres prowadzenia działalności gospodarczej: Polska, woj. ŁÓDZKIE, pow. zduńskowolski, gm. Zduńska Wola, miejsc. Zduńska Wola, ul. Spacerowa, nr 23, 98-220

3.Klient- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

4.Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.Uczestnik Szkolenia – osoba uczestnicząca w szkoleniu

6.Uczestnik Warsztatów – osoba uczestnicząca w warsztatach

7.Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.wyspa-centrum.pl

6.Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.Dane – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

8.Szkolenie – jedno ze szkoleń i warsztatów online bądź stacjonarnie, do których zakup dostępu oferowany jest na Stronie Internetowej.

9. Konto – konto, które zakłada Kupujący Uczestnikowi Szkolenia na Stronie Internetowej w celu uzyskania dostępu do Szkoleń i ich zakupu. Gromadzone są również dane podane przez Klienta.

10.Strona Internetowa – strona internetowa www.wyspa-centrum.pl

11.Umowa – zakup dostępu do Szkolenia bądź Warsztatów

12.Strona – tu: strona Umowy, czyli Organizator Szkolenia i Klientem.

13.Koszyk– element oprogramowania Sklepu ,w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu ,a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

15. Produkt?- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/ u sługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.Umowa Sprzedaży-umowa sprzedaży Produktu zawiera na albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też-stosowanie do cech Produktu- umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło

14.Formularz rejestracji- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta

15.Rejestracja Uczestnika Szkolenia bądź Warsztatów – proces którego celem jest uzyskanie pełnego dostępu szkoleń bądź warsztatów i materiałów w nim zawartych. Podczas Rejestracji Kupujący podaje:

Aktywne konto e-mail służące do potwierdzenia Konta oraz powiadomień w zakresie zakupów Szkoleń bądź Warsztatów:

a) imię i Nazwisko Uczestnika Szkolenia bądź Warsztatów

b) numer telefonu Uczestnika Szkolenia bądź Warsztatów

c) podaje dane płatnika oraz adres, na jaki ma być wystawiona faktura,

d) dokonuje akceptacji Regulaminu.

§ 3

Kontakt ze sklepem

Adres: „WYSPA” Patrycja Zielińska, Piotr Zieliński Spółka Cywilna, adres prowadzenia działalności gospodarczej: Polska, woj. ŁÓDZKIE, pow. zduńskowolski, gm. Zduńska Wola, miejsc. Zduńska Wola, ul. Spacerowa, nr 23, 98-220

Adres e-mail: info@wyspa-centrum.pl

Numer telefonu: 509 599 420

Numer rachunku bankowego: 03 1140 2004 0000 3902 8051 5041

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-20

§ 4

Warunki techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest komputer oraz stały dostęp do Internetu.

2. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.

3. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania szkolenia bądź warsztatu wymagane jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze osobistym w postaci:

a) włączona obsługa JavaScript
b) włączona obsługa Cookies.

§ 5

Zamówienie i zakup Szkolenia

1. Umowa zawierana jest między Klientem a Organizatorem Szkolenia.

2. W celu złożenia zamówienia Klient musi:

a) jeżeli wcześniej tego nie czynił – dokonać Rejestracji Uczestnika Szkolenia na Stronie Internetowej w celu uzyskania dostępu do Szkoleń, tj. utworzyć Konto zgodnie z instrukcjami podanymi na Stronie Internetowej.

b)wybrać Szkolenie bądź Warsztat, które chce zakupić,

c) dokonać wyboru sposobu płatności spośród narzędzi płatniczych dostępnych na Stronie Internetowej,

d) opłacić Szkolenie.

3. Wszystkie ceny Szkoleń podane na Stronie Internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).

4. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorowi Szkolenia oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

5. Płatności można dokonać za pomocą narzędzi płatniczych dostępnych na Stronie Internetowej.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia (moment zawarcia Umowy) droga mailową na wskazany przez siebie adres e-mail z informacją o wyborze Szkolenia.

7. Realizacja zamówienia może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez Organizatora Szkolenia potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty przez operatora płatności, potwierdzenie to wysyłane jest również do Klienta.

8. Przez realizację zamówienia rozumie się włączenie dostępu do wykupionego Szkolenia bądź Warsztatu dla określonego Konta Uczestnika Szkolenia.

9. Wykupione Szkolenie będzie aktywne przez okres wskazany w opisie Szkolenia od dnia przekazania Klientowi informacji o zaksięgowaniu jego wpłaty, co umożliwi Klientowi korzystanie w tym czasie z usługi.

10. W przypadku dokonania przez Klienta zakupu Szkolenia bądź zakupu Warsztatu z oznaczeniem dnia i godzin, w których ma się ono odbyć (tzw. „Szkolenie na żywo” prowadzone przez Organizatora szkoleń lub przez jego pracowników), Kupującemu zostanie włączony dostęp do wykupionego Szkolenia co najmniej 15 minut przed oznaczonym czasem.

11. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich  jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda  uprawnia  Sprzedającego również do wystawiania i  przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.

§ 6

Reklamacje

1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Organizatora Szkolenia należy zgłaszać, na adres e-mail: info@wyspa-centrum.pl

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Klienta;

b) określenie przedmiotu reklamacji;

c) tytuł Szkolenia i identyfikator transakcji płatniczej;

d) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;

e) datę zawarcia Umowy;

f) określenie żądania wysuwanego w związku z reklamacją.

3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Organizator Szkolenia, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Klienta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

§ 7

Dane osobowe

1. Składając zamówienie Klient oraz Uczestnik Szkolenia wyrażają zgodę na umieszczenie swoich Danych w bazie Organizatora Szkolenia oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Szkolenia. Podanie Danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Organizatora.

2. Administratorem Danych jest Organizator Szkolenia .

3. Dane są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Klient ma prawo wglądu do swoich Danych oraz ich poprawiania.

5. Wszelkie kwestie szczegółowe odnośnie ochrony danych osobowych, sposobu ich przetwarzania oraz polityka plików cookies zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

§ 8

Ochrona prawnoautorska

Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Klientowi przez Organizatora Szkoleń są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców, są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora Szkoleń.

§ 9

Odpowiedzialność

1. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Organizatora Szkolenia.

2. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub inne osoby.

3. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4. Niezależnie od powyższego, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo polskie, Organizator Szkolenia w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Klienta oraz innych osób, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze Szkolenia, nawet jeśli Organizator Szkolenia został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia.

5. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Uczestnika Szkolenia w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta lub Uczestnika Szkolenia przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

§ 10

Rozwiązanie Umowy

Umowa rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki Szkolenie bądź Warsztat został udostępniony Klientowi przez Organizatora Szkolenia.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Klientowi obowiązuje przy wykonywaniu Umowy zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Klientowi ma prawo do usunięcia utworzonego dla niego konta w każdym czasie. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Klienta o z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Organizatora Szkolenia.

4. Szkolenia prezentowane na Stronie Internetowej www.wyspa-centrum.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora Szkolenia.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2021

8. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wejścia w życie tych zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Fundacja